PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.09.2021SPRAWY KADROWE
Czy w społecznej publicznej szkole można stosować dodatki funkcyjne dla pracowników administracji, czy obowiązują te same przepisy co szkoły prowadzone przez ministra właściwego lub jednostki samorządu?

Jeśli którymś pracownikom ma przysługiwać dodatek funkcyjny (nie jest to obligatoryjny składnik wynagrodzenia pracownika niepedagogicznego), to warunki przyznawania oraz wysokość dodatku musi określać regulamin wynagradzania (art. 772 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Do pracowników niesamorządowej szkoły nie mają zastosowania żadne regulacje ministerialne ani samorządowe, ponieważ do ich stosowania nie odsyła w szczególności żaden przepis KP ani ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych