PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.11.2021SPRAWY KADROWE
Nauczyciel jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, zostały mu przydzielone zajęcia wspomagające. Czy można rozliczyć te godziny jako ponadwymiarowe (godziny przydzielone od MEN – zajęcia wspomagające realizowane od 02.09.21 do 22.12.21)?

Z uwagi na realizowanie zajęć wspomagających przez kilka miesięcy należało czasowo zwiększyć wymiar zatrudnienia i wynagrodzenie nauczyciela, zgodnie z art. 29 § pkt 3 i 4 oraz § 4 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). W sytuacji gdy nie zawarto tzw. porozumienia zmieniającego lub aneksu do umowy o pracę, nauczyciel realizuje tzw. godziny ponadwymiarowe – ponad umówioną część etatu, ale poniżej pełnego etatu, z prawem do wynagrodzenia za wykonaną pracę (art. 80 KP), przy czym w razie przekroczenia ustalonej w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia w wysokości obowiązującej przy godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, nauczyciel ma prawo także do tego dodatku (art. 151 § 5 KP).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych