PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

07.09.2022SPRAWY KADROWE
Jakie warunki muszą być spełnione, by zatrudnić kandydata obcokrajowca na stanowisko nauczyciela w szkole publicznej, prowadzonej przez fundację?

Zgodnie z art. 10 ust. 8 w zw. z ust. 5 pkt 2-5 ustawy z 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.), na stanowisku nauczyciela może być zatrudniona osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (co należy potwierdzić tzw. zaświadczeniem o niekaralności); nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu (co dyrektor weryfikuje w CROD); posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.Sposób potwierdzenia posiadania kwalifikacji nabytych poza Polską jest uzależniony od terminu ich uzyskania oraz kraju ich nabycia. Konieczne jest w szczególności sprawdzenie, czy z tym krajem została zawarta umowa międzynarodowa, która by określiła zasady uznawania kwalifikacji. Z powodu braku wskazania kraju nadania kwalifikacji nauczyciela, przykładowo można wskazać, że . Potwierdzenie uznania równoważności dyplomu można uzyskać występując do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z prośbą o wydanie imiennego zaświadczenia lub opinii ogólnej o dyplomie, a dokonują uprawnione uczelnie na wniosek kandydata do pracy na stanowisku nauczyciela, zgodnie z art. 327 ust. 3-5 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1881). Uzyskane z uczelni zaświadczenie w sprawie równoważności dyplomu i tytułu zawodowego wraz z dyplomem lub jego odpisem nauczyciel powinien przedłożyć pracodawcy przed nawiązaniem stosunku pracy w celu zweryfikowania kwalifikacji. Konieczna jest także zweryfikowanie legalności pobytu na terytorium RP oraz czy konieczne jest uzyskanie przez pracodawcę zezwolenia na pracę, co dotyczy kandydata spoza UE. Przykładowo zatrudnienie obywatela Ukrainy wyjątkowo nie wymaga uzyskania zezwolenia na pracę, jeśli pobyt jest legalny np. w związku z przybyciem do Polski od 24 lutego 2022 r. i osoba ta uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy - art. 38 i art. 39 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych