PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

23.09.2022SPRAWY KADROWE
Czy nauczycielom, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze, o którym mowa w art. 9ca ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), czyli 3 lata i 9 miesięcy, okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata. Czy powyższy przepis dotyczy również nauczyciela, który w latach 2019 do 31 sierpnia 2022 przepracował w szkole niepublicznej na stanowisku dyrektora szkoły niepublicznej, a od 1 września 2022 r. jest zatrudniony w przedszkolu publicznym na stanowisku nauczyciela w wymiarze 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami na stanowisku nauczyciela przedszkola?

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany dalej "nauczycielem początkującym", zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy. Wyjątkowo nauczyciel, który jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole był nauczycielem akademickim i legitymował się co najmniej 3-letnim okresem pracy w uczelni lub w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole posiadał co najmniej 5-letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Przepis ten dotyczy wszystkich nauczycieli, którzy spełniają ustawowe warunki- czyli byli zatrudnieni w szkole (przedszkolu) na co najmniej 1/2 etatu. Ustawodawca nie określił, ze ma to być zatrudnienie jedynie w szkołach publicznych.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych