PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.03.2023SPRAWY KADROWE
W zespole niepublicznych placówek oświatowych (przedszkole, szkoła, spp) zatrudniona jest osoba na stanowisku specjalisty ds. nadzoru pedagogicznego. Jej zadania w dużej mierze pokrywają się z zadaniami dyrektora (dyrektor nie ma kwalifikacji pedagogicznych). Jest to osoba z kwalifikacjami pedagogicznymi oraz długoletnim stażem w szkole publicznej. Nie przewiduje się dla niej prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. Zatrudniona jest zgodnie z przepisami Kodeksu pracy na podstawie umowie o pracę. Czy osoba taka powinna być zatrudniona na stanowisku nauczyciela czy na stanowisku administracyjnym? Czy sytuację tę regulują wyłącznie wewnętrzne przepisy placówki?

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) nie przewidują zatrudniania w niepublicznych jednostkach oświatowych specjalisty ds. nadzoru pedagogicznego, a w związku z tym nie regulują zasad nawiązania stosunku pracy z takim pracownikiem. Odpowiedź jest uzależniona od wewnętrznych regulacji niepublicznych jednostek oświatowych oraz od treści umowy o pracę w zakresie rodzaju pracy. W przypadku gdy np. statuty przedszkola i szkół lub regulamin pracy nie przewidują, że dana osoba musi być pracownikiem pedagogicznym lub że do zakresu jej obowiązków należy m.in. prowadzenie zajęć z uczniami oraz jednocześnie umowa o pracę nie wymienia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, dopuszczalne jest zatrudnienie osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi na stanowisku niepedagogicznym specjalisty ds. nadzoru pedagogicznego, z powodu braku ograniczeń w obowiązujących przepisach.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych