PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.03.2023SPRAWY KADROWE
Czy osoba posiadająca tytuł licencjata na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, może pracować na stanowisku nauczyciela w szkole specjalnej w klasie z uczniami z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym? Osoba, o której mowa posiada również przygotowanie pedagogiczne.

Stosownie do art. 9ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Uszczegółowienie powyższej zasady zostało dokonane przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).

Zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych posiada osoba, która:

  1. ukończyła studia lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o których mowa w § 3 i § 4, lub
  2. ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 3 i § 4, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia podyplomowe ukończone przez nauczyciela dają kwalifikacje osobie zatrudnionej w szkole jako nauczyciel do prowadzenia zajęć z dziećmi o obniżonej normie intelektualnej w warunkach kształcenia specjalnego. Do rozważenia pozostaje czy osoba, o której mowa w pytaniu posiada kwalifikacje do zatrudnienia w szkole podstawowej określone w § 4. Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c  ww. rozporządzenia do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej jest wymagane  posiadanie ukończonych studiów pierwszego stopnia na innym kierunku niż zgodny z prowadzonymi zajęciami („innym kierunkiem” może być pedagogika z pracą socjalną) oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie prowadzonych zajęć (studia podyplomowe z zakresu edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

Podsumowując, osoba o której mowa w pytaniu może być zatrudniona w szkole specjalnej.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych