PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.07.2023SPRAWY KADROWE
Nauczycielka zatrudniona w przedszkolu niepublicznym (umowa na podstawie Kodeksu pracy). Z dniem 1. września 2023 r. rozpocznie pracę w państwowej szkole podstawowej. Czy przysługuje jej w nowej placówce prawo do wykorzystania 5 dni pozostałego urlopu wypoczynkowego?

Stosunek pracy nauczycielki zatrudnionej w przedszkolu niepublicznym jest regulowany przepisami Kodeksu Pracy. W świetle Kodeksu pracy prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa się pierwszego dnia nowego roku kalendarzowego. Jednakże dla przypadku, w którym ustaje stosunku pracy pracownika w ciągu roku kalendarzowego należy dla pracownika ustalić urlop w wymiarze proporcjonalnym z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do danego wymiaru urlopu nie obciążą nowego pracodawcy. Na podstawie art. 1551 k.p. w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

  1. u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;
  2. u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Stosownie do art. 5 k.p. jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Taką pragmatyką służbową jest ustawa z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984), która w art. 64 i 65 reguluje kwestię urlopu wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku kalendarzowego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Z kolei art. 65 KN przesądza, że nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym. Prawo do urlopu wypoczynkowego nauczycielka uzyska przed pierwszym dniem ferii zimowych w roku 2024.

Mając na względzie powyższe regulacji należy uznać, że od 1 września 2023 r. nabycie urlopu wypoczynkowego nauczyciela będzie regulowane przepisami Karty Nauczyciela, a nie przepisami Kodeksu pracy. W nowej placówce nauczycielka nie będzie mogła wykorzystać 5 dni urlopu wypoczynkowego.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych