PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

SPRAWY KADROWE

12.03.2014Inne
Dokumentacja pracownicza

Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy to jeden z głównych obowiązków pracodawcy.

Co obejmuje dokumentacja pracownicza?

Przez określenie „dokumentacja pracownicza” należy rozumieć dokumentację osobową oraz płacową (imienna lista wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą), prowadzoną przez pracodawcę.

Dokumentację osobową stanowią zakładane i prowadzone przez pracodawców:

 • akta osobowe;
 • dokumentacja dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy i świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami;
 • ewidencja czasu pracy w poszczególnych dobach, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, uwzględniając dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. W razie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza się jego wnioski o udzielenie czasu wolnego za czas przepracowany w nadgodzinach;
 • indywidualne karty ewidencyjne dokumentujące przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Zawartość akt osobowych

W świetle przytoczonego na wstępie rozporządzenia pracodawcy mają obowiązek zakładania i prowadzenia akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Akta osobowe składają się z 3 części oznaczonych jako A, B i C, które odpowiednio obejmują:

 1. w części A – dokumenty złożone przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, w tym:
 • kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie;
 • na żądanie pracodawcy – oświadczenie o innych danych osobowych pracownika, także imionach i nazwiskach oraz datach urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy wcześniejszego zatrudnienia;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 • orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;
 •  dokumenty złożone dodatkowo przez ubiegającego się o zatrudnienie;
Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
 • co stanowi dokumentację pracowniczą,
 • kiedy należy aktualizować dokumentację pracowniczą,
 • jak należy przechowywać dokumentację pracowniczą.
Autor:
Iwona Lesińska

Radca prawny, specjalista prawa pracy, prawa cywilnego i prawa administracyjnego.

Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
17.01.2014
SPRAWY KADROWE
Pracodawca czy zleceniodawca?
18.02.2014
SPRAWY KADROWE
Kwalifikacje nauczyciela gimnazjum
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych