PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.04.2019FINANSE I DOTACJE
Jakie wagi powinnismy przyjąć do wyliczenia dotacji dla ucznia szkoły przysposabiającej do pracy?

Z załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, Dz.U. z 2018 r., poz. 2446 wynika, że do uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy ma zastosowanie waga P12=0,23 oraz waga P9=0,082 dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto należy uwzględnić wagi dotyczące niepełnosprawności poszczególnych uczniów, przykładowo P5=2,90 dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, P6=3,60 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) lub P7=9,50 dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych