PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

22.05.2024FINANSE I DOTACJE
Czy w niepublicznej specjalnej placówce edukacyjnej można dofinansować czesne dla nauczycieli za studia podyplomowe nadające im kwalifikacje do pracy z dziećmi, zgodnie z potrzebami szkoły? Np. oligofrenopedagogowi do studiów z zakresu autyzmu? Integracji sensorycznej?

Możliwe jest sfinansowanie z dotacji oświatowej dla niepublicznego przedszkola studiów pedagogicznych dla nauczyciela tego przedszkola, o ile uzyskane w wyniku ukończenia tych studiów kompetencje i umiejętności, będą mogły być wykorzystane w codziennej pracy z uczniami w tym przedszkolu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki.

W świetle powyższej regulacji, możliwe jest sfinansowanie z dotacji oświatowej dla niepublicznego przedszkola studiów pedagogicznych dla nauczyciela tego przedszkola, o ile uzyskane w wyniku ukończenia tych studiów kompetencje i umiejętności, będą mogły być wykorzystane w codziennej pracy z uczniami w tym przedszkolu.

Warunkiem sfinansowania studiów czy szkolenia dla nauczyciela z dotacji oświatowej jest bowiem wykazanie, że nabyte w wyniku tych studiów czy szkolenia kwalifikacje, będą przydatne w realizacji zadań danej jednostki oświatowej w zakresie kształcenia wychowania i opieki. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie: "Podkreślić należy, że przyczyną uznania, iż sfinansowanie ww. wydatków z dotacji stanowiło wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nie był fakt skierowania personelu pedagogicznego na szkolenie, ale fakt, że przedmiot szkolenia nie był związany z wykonywaną przez ten personel pracą wychowawczą czy opiekuńczą." (por. wyrok NSA z 5.05.2016 r., II GSK 2876/14).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych