PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.04.2019FINANSE I DOTACJE
Jakie wagi powinniśmy przyjąć do wyliczenia dotacji dla ucznia szkoły podstawowej specjalnej?

Stosowanie wag, które wymienia załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, Dz. U. z 2018 r., poz. 2446, jest uzależnione od sytuacji konkretnej szkoły oraz sytuacji uczniów. W szczególności może być konieczne stosowanie wag: P1=0,40 dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców; P36=1,00 dla uczniów szkół podstawowych specjalnych; P4=1,40 dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego; P43=0,065 dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych; P62=0,840 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Ponadto należy uwzględnić wagi dotyczące niepełnosprawności poszczególnych uczniów, przykładowo P5=2,90 dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, P6=3,60 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) lub P7=9,50 dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych