PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.06.2019FINANSE I DOTACJE
Na jakich zasadach niepubliczna poradnia może prowadzić zajęcia dla dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu niepublicznym (forma umowy, rozliczenia, płatności)?, czy obowiązują wtedy limity określone w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

Powyższych zagadnień nie regulują obowiązujące przepisy poza tym, że jeśli w imieniu poradni zadania na rzecz przedszkola mają wykonywać poszczególni nauczyciele w wymiarze wykraczającym ponad 4 godziny tygodniowo, przedszkole musiałoby ich bezpośrednio zatrudnić u siebie na umowy o pracę – art. 10a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Jeśli zadania będą wykonywali pracownicy niepedagogiczni albo nauczyciele (każdy z nich w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin tygodniowo), placówki musiałyby mieć zawartą umowę o świadczenie usług związanych z realizacją zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, a o formie umowy (pisemnej, ustnej), decydują organy prowadzące te placówki – art. 750 w zw. z art. 734 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Zasady odpłatności za takie zajęcia oraz formy rozliczeń również musi określać umowa – art. 3531 KC. Jeśli niepubliczne przedszkole pobiera samorządową dotację, dopuszczalny katalog wydatków dofinansowywanych z dotacji określa art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm., w tym mogą być one ponoszone na kształcenie specjalne zlecone poradni. Natomiast ponieważ przedszkole pracowników poradni nie zatrudnia, nie obowiązuje tutaj limit wynagrodzenia określony w odniesieniu do jednej osoby.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych