PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

07.07.2019FINANSE I DOTACJE
Jak prawidłowo powinna wyglądać umowa o pracę z pracownikiem, zatrudnionym w niepublicznej szkole na stanowisku nauczyciela np: matematyki w wymiarze etatu 2/5 i jednocześnie na stanowisku nauczyciela wspomagającego przy uczniu z orzeczeniem w wymiarze 3/5 etatu? Chodzi o prawidłowość przy rozliczaniu dotacji przyznawanej w związku z orzeczeniem. Dodam, że nauczyciel ten posiada wymagane kwalifikacje wymagane na obu stanowiskach.

Na podstawie art. 29 § 1 pkt 1 i pkt 4  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 umowa o pracę powinna określać rodzaj pracy, w tym zajmowane stanowiska (nauczyciel matematyki, nauczyciel wspomagający) oraz wymiar czasu pracy, który w omawianej sytuacji wynosi pełen etat. W umowie można także doprecyzować wymiar etatu na poszczególnych stanowiskach: nauczyciel matematyki 2/5 etatu, nauczyciel wspomagający 3/5 etatu, natomiast takie dookreślenie będzie w sytuacji zmiany przydziału godzin wymagało pisemnej zmiany umowy o pracę za zgodą nauczyciela lub w trybie wypowiedzenia zmieniającego (art. 29 § 4 w zw. z art. 11 i art. 42 KP). W związku z tym przydział godzin na poszczególnych stanowiskach w ramach pełnego etatu w różnych okresach (półroczach, latach szkolnych) może następować również na podstawie pisemnego polecenia dyrektora, które również pozwoli ustalić w jakich częściach etatu nauczyciel wykonuje zadania. Ponadto weryfikacja realizacji zadań na tych stanowiskach w związku z kontrolą wydatkowania dotacji będzie następowała nie tylko na podstawie umowy o pracę lub także przydziału godzin, ale również według wpisów nauczyciela w dokumentacji przebiegu nauczania. Część wynagrodzenia nauczyciela w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy faktycznie przeznaczonego na prowadzenie w szkole kształcenia specjalnego może być dofinansowywana z dotacji samorządowej (art. 35 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych