PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

06.09.2019FINANSE I DOTACJE
Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop można sfinansować z dotacji oświatowej? Proszę o wskazanie orzeczeń sądów lub udzielonych wyjaśnień regionalnych izb obrachunkowych w tym zakresie.

Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jako świadczenia służące wyłącznie pracownikom i niedotyczące bezpośrednio zadań wykonywanych przez pracownika na rzecz uczniów, nie mogą być finansowane z dotacji samorządowej (https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/urzad-miasta-lublin/kontrole/kontrole-podmiotow-spoza-sekt/2017/niepubliczne-przedszkole-mala/wp_niepubliczne-przedszkole-ma/146152_ak_niepubliczne_przedszkole_mala_panda_2017_wp.pdf). Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm. wydatki bieżące (w tym na wynagrodzenia pracowników i inne należności na ich rzecz) muszą mieć związek z realizacją zadań konkretnej placówki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. W związku z tym w orzecznictwie podkreśla się, że nawet wynagrodzenie za pracę nie każdego pracownika takiej jednostki może być finansowane z dotacji – np. praca osób zajmujących się sprawami marketingu i promocji placówki oświatowej nie jest bezpośrednio związana z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, więc ich pensje nie mogą być pokrywane z dotacji (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2016 r. , I SA/Gl 807/16, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Z tego orzeczenia wynika wniosek, że również inne wydatki ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników powinny być indywidualnie analizowane pod kątem istnienia ich bezpośredniego związku z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, a więc czy ich beneficjentami są uczniowie. Przykładowo na brak możliwości sfinansowania ekwiwalentu za pranie i używanie w pracy własnej odzieży nauczycieli (których wynagrodzenia są finansowane z dotacji, ale już niekoniecznie inne należności wynikające z zatrudnienia) wskazał WSA w Lublinie w wyroku z dnia 25 marca 2015 r., I SA/Lu 1066/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl, podkreślając, że nie można uznać takiego wydatku na rzecz pracownika za poniesiony na cele związane z kształceniem, wychowaniem i opieką przedszkolaków. Pranie i używanie odzieży przez nauczycieli w żadnym wypadku nie może wiązać się z celami dydaktycznymi, opiekuńczymi i wychowawczymi, które nakierowane są na uczniów, a nie nauczycieli. Również wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, który nie jest wynagrodzeniem za pracę na rzecz uczniów, nie ma związku z realizowaniem na ich rzecz zadań niepublicznej placówki. O interpretację RIO należałoby zwrócić się bezpośrednio do RIO, ponieważ nie ma żadnych informacji o wydaniu rozstrzygnięć dotyczących powyższego zagadnienia (art. 13 pkt 11 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych