PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.05.2020FINANSE I DOTACJE
Jakie są zasady i regulacje prawne prowadzenia kwalifikowanych kursów zawodowych?

Kwalifikacyjny kursy zawodowy to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, a jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji(art. 4 pkt 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). Jest to forma kształcenia ustawicznego (art. 117 ust. 1a pkt 1 PO). Niepubliczne jednostki oświatowe uprawnione do prowadzenia takich kursów wymienia art. 117 ust. 2 PO:szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (z wyjątkiem szkół artystycznych) w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła; placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Ponadto kursy mogą prowadzić podmioty prowadzące działalność gospodarczą oświatową i posiadające akredytację kuratora oświaty. Zasady prowadzenia kwalifikacyjnych kursów oświatowych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652), a warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r., poz. 391).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych