PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.09.2020FINANSE I DOTACJE
W przedszkolu niepublicznym prowadzone są zajęcia rytmiczne w wymiarze do czterech godzin tygodniowo w grupach wiekowych od trzech do sześciu lat oraz zajęcia z religii dla sześciolatków – jedna godzina tygodniowo zgodnie z podstawą programową i rozporządzeniem w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wynagrodzenie tych nauczycieli chcemy rozliczyć z dotacji oświatowej – czy w takim przypadku powinni oni mieć umowę o pracę, czy mogą mieć umowę zlecenie?

Odpowiedź jest uzależniona od sposobu wykonywania zadań przez poszczególnych nauczycieli, których nie przedstawiono w pytaniu w pełnym zakresie. Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 zasadą jest zatrudnianie nauczycieli niepublicznego przedszkola na umowy o pracę. Wyjątkowo można ich zatrudnić na umowy – zlecenie, gdy nie wykonują zadań w warunkach typowych dla stosunku pracy oraz w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny zajęć tygodniowo z uczniami (art. 10a ust. 2 KN). Umowa – zlecenie nie może w szczególności zawierać zapisów, że zleceniobiorca wykonuje zadania w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę (tylko np. ogólnie, że jest nim miejsce prowadzenia zajęć, wynikające ze specyfiki placówki, w tym w jej siedzibie); że zleceniobiorca będzie wykonywał zadania w czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę (tylko np. że określoną liczbę godzin zajęć tygodniowo poprowadzi w dniach i godzinach przez siebie wybranych, przypadających w godzinach pracy placówki, gdy uczniowie nie są obecni na innych zajęciach); ani że zleceniodawca lub dyrektor będzie wydawał polecenia co do sposobu wykonywania zadań (tylko np. że zleceniobiorca samodzielnie decyduje o sposobie realizowania zadań i w tym zakresie nie podlega kierownictwu zleceniodawcy lub dyrektora) – art. 22 § 11 w zw. z § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia z uczniami w ramach prawidłowo zawartej umowy – zlecenie może być sfinansowane z dotacji – art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 17.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych