PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.10.2020FINANSE I DOTACJE
Czy odprawa emerytalna zgodnie z kodeksem pracy może zostać sfinansowana z dotacji oświatowej?

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 17, wydatki bieżące (w tym na wynagrodzenia pracowników i inne należności na ich rzecz) muszą mieć związek z realizacją zadań konkretnej placówki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.  Z orzecznictwa wynika, że poszczególne wydatki ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników powinny być indywidualnie analizowane pod kątem istnienia ich bezpośredniego związku z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych przez poszczególnych pracowników, a więc czy ich beneficjentami są uczniowie (m.in. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2016 r., I SA/Gl 807/16, http://orzeczenia.nsa.gov.pl; wyrok WSA w Lublinie z dnia 25 marca 2015 r., I SA/Lu 1066/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Odprawa emerytalna jako świadczenie służące wyłącznie pracownikowi i niedotyczące bezpośrednio zadań wykonywanych przez pracownika na rzecz uczniów (nie stanowi wynagrodzenia za pracę wykonaną na ich rzecz), nie może być finansowane z dotacji samorządowej.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych