PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.11.2020FINANSE I DOTACJE
Jako stowarzyszenie prowadzimy publiczne i niepubliczne przedszkola, na które otrzymujemy dotacje oświatowe. Czy ustawa o prawie zamówień publicznych obowiązuje nas w wydatkowaniu tych środków? Jeżeli tak to w jakim zakresie? Czy mamy obowiązek dokumentować zgodność z przepisami tej ustawy?  

Generalnie do niesamorządowych przedszkoli (publicznych i niepublicznych), z racji tego że są podmiotami spoza sektora finansów publicznych, nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - dalej PZP, a więc organ prowadzący nie ma obowiązku prowadzenia żadnej szczególnej dokumentacji w tym zakresie. Ewentualne nakładanie na przedszkola takich obowiązków przez organy dotujące (np. narzucanie im obowiązku stosowania PZP w przypadkach niewymienionych w tej ustawie) w związku z rozliczaniem dotacji jest sprzeczne z prawem (uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 października 2015 r., 229/G270/D/15). Natomiast wyjątkowo, jeśli z dotacji ma być finansowany remont budynku przedszkola obejmujący roboty budowlane lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi, do podmiotu spoza sektora finansów publicznych stosuje się PZP w przypadku, gdy  ponad 50% wartości udzielanego zamówienia na ww. roboty budowlane lub także usługi  jest finansowane ze środków publicznych (z dotacji) oraz wartość zamówienia jest równa lub przekracza 5.350.000 euro. Gdyby zachodziła taka wyjątkowa sytuacja stosowania PZP, wówczas należy dokumentować zgodność konkretnego zamówienia z tą ustawą.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych