PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

24.02.2021FINANSE I DOTACJE
Odmówiono nam dotacji na ucznia niepełnosprawnego (JST). Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy w raporcie systemu informacji oświatowej: „Organy prowadzące przedszkola często spotykają się z odmową udzielenia dotacji na ucznia niepełnosprawnego w wysokości wyższej niż na ucznia pełnosprawnego z powodu braku subwencji na danego ucznia w przypadku, gdy uczeń nie był ujęty jako uczeń niepełnosprawny w bazie danych systemu informacji oświatowej 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, bądź też nie był ujęty we wniosku o dotację. Argumenty te nie mogą jednak stanowić podstawy do odmowy udzielenia dotacji w wysokości, o której mowa w ustawie. Dotacja przysługuje na każdego ucznia, w tym niepełnosprawnego. Jedynym powodem odmowy udzielenia dotacji w wysokości należnej uczniowi niepełnosprawnemu może być brak aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.” Szukamy podstawy prawnej, ponieważ uczeń nie ukazał się w raporcie SIO jako uczeń niepełnosprawny na dzień 30.09.2020 r., pomimo że orzeczenie zostało właściwie wpisane do SIO i w SIO widniał jako uczeń niepełnosprawny. Co możemy zrobić? 

Uczniem niepełnosprawnym, na którego przysługuje w przedszkolu niepublicznym wyższa dotacja niż na zdrowe dziecko, jest uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak trafnie podała JST pod koniec ww. stanowiska – art. 2 pkt 34 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2029. Dotacja przysługuje na ucznia niepełnosprawnego w wysokości subwencji oświatowej, jaka przysługuje na ucznia z tytułu niepełnosprawności danej gminie. Otrzymanie dotacji nie jest uzależnione od wykazania w SIO niepełnosprawności danego ucznia w dniu 30.09.2020 r., ponieważ: po pierwsze, taki warunek otrzymania dotacji z tytułu niepełnosprawności nie jest określony w art. 17 ust. 3 UoFZO (ani innych regulacjach UoFZO); po drugie, takie orzeczenie może zostać wydane (oraz przedłożone w przedszkolu) w każdym momencie roku kalendarzowego po złożeniu wniosku przez rodzica, a więc także po 30.09.2020 r. - § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743); po trzecie, dotacja przysługuje od przedłożenia orzeczenia w przedszkolu, ponieważ uczeń posiadający orzeczenie jest uczniem niepełnosprawnym w rozumieniu art. 2 pkt 34 i art. 17 ust. 3 UoFZO, a niepubliczne przedszkole ma z tego tytułu obowiązek zorganizowania dla niego kształcenia specjalnego i realizowania zaleceń poradni w nim zawartych - § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1309). Również w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że dotacje przysługują na każdego ucznia w wysokości odpowiadającej faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów w chwili przekazywania dotacji (co dotyczy także faktycznej liczby uczniów niepełnosprawnych). Podawana w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego wolę udzielenia dotacji planowana liczba uczniów służy organowi dotującemu jedynie do planowania wysokości dotacji na rok następny. Nie może być natomiast wykorzystywana jako podstawa obliczenia dotacji należnej (wyrok NSA z dnia 26 lipca 2006 r., II GSK 97/06; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2010 r., IV SA/Wr 42/10; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 maja 2018 r., I SA/Bk 185/18). Należałoby więc zwrócić się o wypłatę dotacji na ucznia bezpośrednio do organu dotującego, jeśli jeszcze nie upłynął termin, na jaki poradnia wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; gdyby wypłata nie nastąpiła, pozostanie dochodzenie dotacji na drodze sądowej. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych