PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

06.04.2021FINANSE I DOTACJE
Dziecko z wagą P63 (niepełnosprawność sprzężona), które jest uczniem niepublicznego przedszkola integracyjnego, od 1.04.2021 r. przeszło na edukację domową. Które wagi powinny być wypłacane dla przedszkola – P63 czy P66? Czy dziecko powinno być zgłaszane na liście w miesięcznej informacji do organu dotującego? 

Przy obliczaniu dotacji na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną, które jest objęte edukacją domową, stosuje się obydwie wagi (P63 i P66), ponieważ zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2384) opis wagi P63 nie zawiera zastrzeżenia, że wagi nie stosuje się do uczniów przeliczanych wagą P66 i odwrotnie. Poza tym uczeń objęty edukacją domową ma prawo do korzystania w przedszkolu z dodatkowych zajęć wynikających z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, a więc realizujących kształcenie specjalne, na co z kolei przedszkole wydatkuje dotację naliczoną z tytułu niepełnosprawności – art. 35 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2029. Obowiązujące przepisy nie regulują zagadnienia sposobu informowania organu dotującego o liczbie uczniów, w tym nie odnoszą się do sytuacji dzieci objętych tzw. edukacją domową. W tym zakresie należy postępować zgodnie z uchwałą konkretnego organu dotującego, podjętą na podstawie art. 38 ust. 1 UoFZO. Jeśli uchwała nie zawiera żadnych wyłączeń, w liczbie dzieci należy wykazywać także dziecko realizujące obowiązkowe wychowanie przedszkolne poza przedszkolem, ponieważ takie dziecko jest przyjęte do danego przedszkola. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych