PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

24.05.2021FINANSE I DOTACJE
Czy można opłacić z subwencji oświatowej „ponadwymiarowy” urlop nauczycielom w szkole niepublicznej? Chodzi o sytuację, gdy nauczyciele po wykorzystaniu urlopu z Kodeksu pracy nadal przebywają na urlopie, ponieważ są wakacje. Czy byłoby lepiej, gdyby byli zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy ze względu np. na art. 81 k.p.? 

Formalnie wewnętrzne regulacje niepublicznej szkoły (np. statut, regulamin wynagradzania) albo też umowa o pracę mogą przyznawać nauczycielom niepublicznych szkół korzystniejsze uprawnienia urlopowe niż wynikające z art. 154 § 1 w zw. z art. 9 § 1 i 2 oraz art. 18 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm., w tym analogiczne do uprawnień nauczycieli placówek feryjnych (urlop w okresie ferii – art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.). Natomiast urlop wykraczający ponad wymiar kodeksowy organ prowadzący musiałby sfinansować z innych środków niż dotacja samorządowa, ponieważ przyznanie większych uprawnień do wypoczynku służy wyłącznie nauczycielom i nie ma bezpośredniego związku z realizowaniem przez szkołę zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych na rzecz uczniów; urlop dłuższy niż ustawowy nie powinien być finansowany z dotacji samorządowej, ponieważ nie jest zgody z jej przeznaczeniem (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2029). Nauczycielom pod nieobecność uczniów można wyznaczyć inne zadania służbowe dotyczące edukacji niż prowadzenie zajęć z uczniami – np. związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego czy opracowywaniem szkolnego zestawu programów. Również wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do świadczenia pracy (art. 81 k.p.) nie powinno być finansowane z dotacji, ponieważ wypłata służy wyłącznie nauczycielom, a nie uczniom – nie jest ekwiwalentem za wykonanie zadań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych bezpośrednio na rzecz uczniów. Wynagrodzenie za dodatkowy urlop lub za przestój organ prowadzący powinien sfinansować z innych środków na działalność szkoły, które ma obowiązek zapewnić na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.

Ewentualnie o interpretację powyższych zagadnień można zwrócić się do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Będzie ona miała znaczenie informacyjne i nie będzie wiążąca dla organu dotującego, uprawnionego do kontrolowania wydatkowania dotacji, natomiast w celu uzyskania wytycznych w takich sytuacjach można próbować uzyskać odpowiedź, czy wynagrodzenie urlopowe nauczyciela ponad wymiar kodeksowy i wynagrodzenie za tzw. przestój może zostać sfinansowane z dotacji (art. 13 pkt 11 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych