PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.07.2021FINANSE I DOTACJE
Czy organ prowadzący (osoba fizyczna) w przypadku braku środków na koncie szkoły, może opłacić fakturę i/lub wynagrodzenie pracownika z prywatnego konta, a następnie dokonać zwrotu z konta szkoły (po wpłynięciu dotacji) na swoje konto? Jeśli tak, to jaki opis będzie prawidłowy – „Zwrot za fakturę…”, „Zwrot zapłaty wynagrodzenia Pani/Pana…”? 

Takie postępowanie jest nieprawidłowe. Na podstawie art. 36 ust. 8 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2029, refundacja (pokrycie przez organ prowadzący wydatku związanego z prowadzeniem jednostki oświatowej i następnie odebranie tej samej kwoty po otrzymaniu części dotacji samorządowej) jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy została wstrzymana wypłata dotacji w przypadkach enumeratywnie wymienionych w ww. przepisach. Ponieważ zasadniczo niedopuszczalne jest poniesienie wydatku przed otrzymaniem dotacji i następnie jego zrefundowanie z później otrzymanej dotacji samorządowej, środki na pokrycie faktur wymagalnych przed otrzymaniem dotacji lub wynagrodzeń pracowników musi zapewnić organ prowadzący w związku z odpowiedzialnością za działalność szkoły (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2021 r., poz. 1082. Dotacja samorządowa, pomimo jej przyznawania na rok, jest przekazywana w częściach. Jako środki publiczne jest wydatkowana na zasadach określonych w przepisach UoFZO oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2021 r., poz. 305. Stanowisko o braku możliwości refundacji z dotacji wydatków poniesionych przez organ prowadzący przed otrzymaniem transzy dotacji podzielają inni specjaliści [link]. O rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia można także zwrócić się do Regionalnej Izby Obrachunkowej, wnosząc o interpretację przepisów UoFZO, na podstawie art. 13 pkt 11 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 z zapytaniem o możliwość poniesienia wydatków przez organ prowadzący i następnie ich pokrycia z później otrzymanej transzy dotacji. 

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych