PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.12.2021FINANSE I DOTACJE
Z powodu awarii pieca w szkole nie jest możliwe zapewnienie w pomieszczeniach temperatury co najmniej 18°C. Dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. Czy w zaistniałej sytuacji szkole przysługuje dotacja za ten okres? Sprawa dotyczy zaocznych szkół dla dorosłych – liceum i szkoły policealnej, gdzie dotacja obowiązuje w danym miesiącu za słuchaczy, którzy spełnią obowiązek minimum 50% obecności na zajęciach w danych miesiącu. Słuchacze potwierdzają obecność na zajęciach własnoręcznym podpisem. Osobą prowadzącą szkoły jest osoba fizyczna, która jednocześnie pełni funkcję dyrektora szkoły.

Zawieszenie zajęć z powodu awarii pieca nie stanowi ograniczenia funkcjonowania szkoły oraz nie uprawnia do przejścia na zdalne nauczanie, co wynika z treści § 1 ust. 1 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2301). W konsekwencji do dotacji nie mają zastosowania przepisy szczególne związane z obowiązywaniem stanu epidemii, zawarte w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.). Nadal dotacja przysługuje na uczniów, którzy w danym miesiącu wzięli udział w co najmniej 50% zajęć stacjonarnych i potwierdzili obecność własnoręcznym podpisem, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych