PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.02.2022FINANSE I DOTACJE
W jakiej wysokości może być sfinansowane wynagrodzenie dyrektora placówki niepublicznej z dotacji w 2022 r.? Proszę o podanie kwoty.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. aa ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) dotacja może być wykorzystana na roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a. W art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a określono dwa limity kwot – dla przedszkoli publicznych jest to tiret pierwsze (250%); dla przedszkoli niepublicznych – tiret drugie (150%). Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego nie może zatem przekraczać 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762). Przepis art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty Nauczyciela przesądza, że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela dyplomowanego 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Z kolei przepis art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 270) stanowi, że zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 537,80 zł. Średnie wynagrodzenie dla nauczyciela dyplomowanego wynosi zatem 184% z 3 537,80 zł, czyli 6509,55 zł. Maksymalna wysokość brutto wynagrodzenia pokrywana z dotacji w roku 2022 w przypadku dyrektora przedszkola niepublicznego zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej wynosi 117 171,94 zł w rozliczeniu rocznym: 12 miesięcy x (150% x 6 509,55 = 9 764,33) = 117 171,94 zł.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych