PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.08.2022FINANSE I DOTACJE
Rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm (zacznie uczęszczać do naszej placówki od 1 września 2022 r.) wystąpił z zapytaniem czy przedszkole może sfinansować dziecku zajęcia integracji sensorycznej prowadzone w innej placówce (uzasadnieniem było to że dziecko bardzo lubi terapeutę a rodzice widzą postępy w terapii). Czy w przypadku kontroli wydatkowania dotacji taki wydatek może być zakwestionowany? Nadmieniam, że jako przedszkole niepubliczne integracyjne zatrudniamy specjalistów integracji sensorycznej i jesteśmy w stanie takie zajęcia dziecku zapewnić.

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Przez wydatki, o których mowa w ust. 4, należy rozumieć wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć oraz zapewnienie warunków ich realizacji.

Skoro przedszkole organizuje takie zajęcia nie widzę podstaw, aby finansować je w innej placówce.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych