PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.08.2022FINANSE I DOTACJE
Czy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy dotyczącej awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego w metryce sprawy wpisuje się podejmowane czynności począwszy od otwarcia stażu nauczycielowi czy od daty złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne nauczyciela?

Zgodnie z art. 66a Kodeksu postępowania administracyjnego w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.

Szczegółowe zasady dotyczące metryki sprawy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 250) w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy. Jeżeli dokumentacja odzwierciedlająca przebieg załatwiania spraw nie powstaje w systemie teleinformatycznym, to metrykę sporządza się w formie tabeli, odnotowując w niej poszczególne czynności w sprawie.

Wzór tabeli stanowi załącznik do rozporządzenia. W tabeli wpisuje się oznaczenie sprawy – czyli datę wszczęcia postępowania lub znak sprawy. W tym przypadku datą wszczęcia postępowania będzie data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego.

Następnie wpisuje się typ sprawy – czyli w tym przypadku postępowanie w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Po czym wymienia się (zgodnie z liczbą porządkową) poszczególne czynności podejmowane w sprawie. W tym wypadku przeprowadzenie analizy formalnej wniosku i dołączonej do niego dokumentacji (arkusz analizy formalnej), powołanie komisji kwalifikacyjnej (zarządzenie o powołaniu komisji), zawiadomienie nauczyciela o posiedzenie komisji (pismo), przeprowadzenie posiedzenia komisji (protokół), wydanie zaświadczenie o akceptacji komisji (zaświadczenie) oraz wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (akt nadania).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych