PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.03.2023FINANSE I DOTACJE
W placówce niepublicznej obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa została wypowiedziana 7 marca. Zgodnie z jej warunkami dziecko może uczęszczać do przedszkola do 30 kwietnia. Czy dotacja za to dziecko należy się za marzec i kwiecień?

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2082), dotacja przysługuje na każdego ucznia niepublicznego przedszkola. Formalnie w okresie wypowiedzenia przedszkole musi dysponować miejscem dla dziecka, które może korzystać z zajęć do czasu rozwiązania umowy, a więc również w okresie wypowiedzenia. Natomiast w nowszym orzecznictwie wskazuje się, że odpowiedź na pytanie o prawo do dotacji w czasie okresu wypowiedzenia umowy jest uzależniona od tego, czy dziecko uczęszcza do przedszkola, czy też rodzic podjął decyzję o rezygnacji z zajęć, niezależnie od tego, czy poinformował o tym placówkę; nie chodzi natomiast o przypadek gdy dziecko z przyczyn losowych (np. z powodu choroby) korzysta z nieobecności.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r., (sygn. akt I GSK 906/18) wskazano, że samo obowiązywanie umowy w sytuacji, gdy dziecko do przedszkola nie uczęszcza, nie przesądza o tym, że dziecko jest przedszkolakiem.

Jeśli dziecko będzie uczęszczało na zajęcia lub będzie korzystało z nieobecności z przyczyn losowych w marcu i kwietniu to dotacja przysługuje. Natomiast w razie nieobecności konieczne będzie ustalenie tego stanu rzeczy, ponieważ rezygnacja rodzica pozbawia placówkę prawa do dotacji.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych