PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.04.2023FINANSE I DOTACJE
W toku weryfikacji rozliczenia dotacji wykazano wydatek niekwalifikowalny skutkujący zwrotem części dotacji do budżetu jst. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązują również odsetki jak dla zaległości podatkowych. Placówka napisała wniosek o umorzenie odsetek. Jakie kroki powinna podjąć jst?

Zgodnie z art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)  kwoty dotacji są środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 tej ustawy należności te, a więc również kwoty odsetek, można umarzać w całości – w przypadku gdy zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1-4, a zatem jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

Z pytania można wywnioskować, że nie zachodzi żadna z tych okoliczności. Zgodnie jednak z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych należności można na wniosek zobowiązanego:

1) umarzać w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym,

2) umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

Możliwości płatnicze zobowiązanego mogą być podstawą umorzenia w części należnych odsetek. Jeżeli jednak chcemy umorzyć całość, musi ku temu istnieć istotne uzasadnienie, przykładowo w takiej postaci, iż zapłata należności spowoduje ograniczenie dostępności usług edukacyjnych dla społeczności lokalnej, bowiem zobowiązany nie będzie miał środków na pokrycie wymaganych do prowadzenia zajęć wydatków. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych