PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.01.2019INNE
Jestem właścicielem niepublicznego punktu przedszkolnego ogólnodostępnego, jednak ze względu na fakt, że do punktu uczęszczają wyłącznie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wszystkie ze względu na autyzm lub zespół Aspergera), chciałabym przekształcić się w punkt przedszkolny specjalny. Jakie dokumenty są wymagane, by taką zmianę przeprowadzić? Czy muszę spełniać jakieś dodatkowe warunki, jeżeli na tę chwilę zostaję w tym samym lokalu? Czy po przekształceniu będę zobowiązana zatrudniać wszystkich nauczycieli i specjalistów na umowę o pracę (np. nauczyciela języka angielskiego, logopedę)?

Obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Dz. U. z 2017 r., poz. 1657, nie rozróżniają rodzajów punktu przedszkolnego oraz jednolicie dla wszystkich takich placówek określają wymogi lokalowe. W związku z tym jeśli sformułowanie „ogólnodostępny” znajduje się w nazwie lub dokumencie organizacji, należy dokonać zmiany tego dokumentu poprzez zastąpienie określeniem „specjalny” oraz zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 14 dni do gminnej ewidencji, załączając aktualną treść dokumentu organizacji.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych