PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

28.01.2019INNE
Od przyszłego roku do naszych przedszkolaków w niepublicznym przedszkolu dołączy chłopiec z niedosłuchem po założeniu implantu. Jakie obowiązki ma dyrektor w związku z realizacją orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego? Dziecko będzie uczęszczać na wczesne wspomaganie do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego poza przedszkolem.

Niepubliczne przedszkole ma obowiązek realizowania wszystkich zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnienia dodatkowych zajęć – w tym specjalistycznych oraz warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia. W związku z tym dyrektor ma obowiązek powołania zespołu, który opracuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, wyznaczenia nauczycieli i specjalistów do realizacji zajęć wymienionych w Ipecie i dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Ponadto uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie IPET-u (art. 127 ust. 1 i 3 w zw. z art. 177 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm., § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów