PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.06.2020INNE
Jakie dokumenty sekretariat powinien wydać rodzicom, kiedy uczeń odchodzi ze szkoły/kończy edukację? Co wydaje się jedynie na prośbę rodzica? Jakie są zasady wystawiania zawiadomienia o przekazaniu ucznia - czy wydaje się je na prośbę rodzica/szkoły, do której uczeń jest przepisany?

Postępowanie jest uzależnione od tego, jak długo uczeń uczęszczał do szkoły i czy ją zmienia, a nie kończy szkołę w rozumieniu ukończenia najwyższej klasy. Zakładając, że pytanie dotyczy pierwszego przypadku, zgodnie z § 25 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.), w razie przejścia ucznia do innej szkoły po co najmniej jednym roku nauki, przesyła się do tej szkoły lub wydaje pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom ucznia kopię arkusza ocen ucznia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Ze sformułowań „przesyła” oraz „wydaje” wynika, że szkoła ma obowiązek wystawienia kopii arkusza ocen. Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie kopii arkusza ocen. Z kolei w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż okres jednego roku, przesyła się do tej szkoły lub wydaje pełnoletniemu uczniowi lub rodzicom ucznia zaświadczenie o przebiegu nauczania ucznia na druku według wzoru nr 77 określonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia; szkoła ma obowiązek wystawienia takiego dokumentu. Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia. Jednocześnie żaden obowiązujący przepis nie przewiduje wystawienia dokumentu „zawiadomienia o przekazaniu ucznia” do nowej szkoły ani nie wymienia dokumentów, jakie miałyby zostać wystawione na wniosek rodzica w związku z przejściem do innej szkoły; gdyby natomiast rodzic zgłosił taką potrzebę, w miarę możliwości wniosek należałoby zrealizować, gdy dokument miałby mieć związek z uczęszczaniem do dotychczasowej szkoły. Rodzic może wnosić o wydanie kopii wskazanej przez siebie dokumentacji zawierającej dane osobowe dziecka w szczególności na podstawie art. 15 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1).

Dodatkowo w przypadku ucznia szkoły podstawowej (realizującego obowiązek szkolny) obowiązkiem dyrektora niepublicznej szkoły jest poinformowanie dyrektora samorządowej szkoły podstawowej, w obwodzie której uczeń mieszka, o zakończeniu spełniania obowiązku szkolnego w dotychczasowej szkole, zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910.

Z kolei jeżeli uczeń ukończył szkołę, czyli naukę w ostatniej klasie, otrzymuje jedynie świadectwo ukończenia szkoły, zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
13.07.2023
Realizuję w placówce niepublicznej (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Większość podopiecznych realizuje 4 godziny terapii w miesiącu. Na każdą godzinę składa się 45 min terapii i w zależności od potrzeb, pozostały czas specjalista wykorzystuje na sporządzenie dokumentacji, rozmowę z rodzicem lub przygotowanie do terapii. Każdą zrealizowaną terapię rejestrujemy w dzienniku elektronicznym w wymiarze 45 min, ponieważ dziennik jest również narzędziem do przygotowania grafików poszczególnych specjalistów. W naszej placówce stworzyliśmy gabinet, w którym specjaliści mają odpowiednie warunki do pracy przy komputerze, dlatego też w sali terapeutycznej nie wykonują pracy biurowo-formalnej czy planu terapii. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do mnie z pismem, w którym prosi o szczegółowy opis organizacji WWR wraz z dołączeniem dokumentacji potwierdzającej ilość zrealizowanych godzin terapii. Wraz z odp. dostarczyłam wydruk z dziennika, w którym jest zarejestrowana każda terapia z podaniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia terapii. Zgodnie ze stanem faktycznym z dziennika wynika, że terapia trwa 45 min. Wobec czego Wydział Edukacji zwrócił się do mnie z kolejnym pismem, tym razem wzywającym do wyjaśnienia, dlaczego terapia trwa 45 min a nie 60 min. Wobec powyższego proszę o interpretację § 6: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu”. Czy organizuję zajęcia prawidłowo? Czy jednak terapia powinny trwać 60 min, a uzupełnianie dokumentacji, rozmowa z rodzicami, przekazywanie zaleceń, często w formie pisemnej i przygotowanie do terapii należy planować po zrealizowaniu 60 min terapii?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych