PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

10.07.2020INNE
Mam pytanie dotyczące awansu. W naszym przedszkolu jest jeden nauczyciel kontraktowy, dwie nauczycielki stażystki w awansie i jeden nauczyciel mianowany, wicedyrektor. Od 16.03.2020 r. do 6.05.2020 r. pracował tylko jeden nauczyciel – kontraktowy. Pozostali byli na opiece na dziecko, przy czym jedna stażystka i wicedyrektor nie mieli ciągłości opieki (opieka tylko w dni robocze), a druga stażystka miała ciągłość. Wicedyrektor jest opiekunem obu stażystek. Czy przez czas swojej nieobecności wicedyrektor mógł pełnić funkcję opiekuna, czy na ten czas powinien być wyznaczony inny opiekun (stażystki również były nieobecne)? Czy w takiej sytuacji opiekunem może być ten pracujący zdalnie nauczyciel kontraktowy? 

W czasie nieobecności w pracy wicedyrektor, który nie został pozbawiony funkcji opiekuna stażu, nie wykonywał zadań opiekuna, ponieważ nie wykonywał żadnych zadań służbowych wynikających z tej funkcji w czasie dni roboczych. Natomiast przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.) nie stanowią, że nieobecność opiekuna stażu powinna automatycznie skutkować wyznaczeniem innego nauczyciela do pełnienia tej funkcji lub że po jakimś konkretnym okresie nieobecności w pracy opiekuna stażu należy dokonać zmiany tego opiekuna, ani też nie stanowią, że nieobecność opiekuna przerywa lub wydłuża staż nauczyciela. Z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia ogólnie wynika, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. W związku z tym, że opiekun stażu był nieobecny w pracy (licząc dni robocze) przez ponad 1,5 miesiąca (z 9 miesięcy stażu), raczej należało dokonać zmiany opiekuna stażu. Funkcję tę można było powierzyć nauczycielowi kontraktowemu, jeśli zajmuje stanowisko kierownicze w przedszkolu niepublicznym (art. 9c ust. 4 KN). Natomiast z uwagi na brak wyraźnych regulacji wskazujących, po jakim okresie należałoby wyznaczyć nowego opiekuna w miejsce nieobecnego, gdy sytuacja kadrowa nie pozwoliła na taką zmianę, raczej z tego powodu kurator oświaty nie powinien stwierdzić nieważności nadania stopnia awansu zawodowego (art. 9h ust. 2 KN).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych