PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

10.07.2020INNE
Mam pytanie dotyczące awansu. W naszym przedszkolu jest jeden nauczyciel kontraktowy, dwie nauczycielki stażystki w awansie i jeden nauczyciel mianowany, wicedyrektor. Od 16.03.2020 r. do 6.05.2020 r. pracował tylko jeden nauczyciel – kontraktowy. Pozostali byli na opiece na dziecko, przy czym jedna stażystka i wicedyrektor nie mieli ciągłości opieki (opieka tylko w dni robocze), a druga stażystka miała ciągłość. Wicedyrektor jest opiekunem obu stażystek. Czy przez czas swojej nieobecności wicedyrektor mógł pełnić funkcję opiekuna, czy na ten czas powinien być wyznaczony inny opiekun (stażystki również były nieobecne)? Czy w takiej sytuacji opiekunem może być ten pracujący zdalnie nauczyciel kontraktowy? 

W czasie nieobecności w pracy wicedyrektor, który nie został pozbawiony funkcji opiekuna stażu, nie wykonywał zadań opiekuna, ponieważ nie wykonywał żadnych zadań służbowych wynikających z tej funkcji w czasie dni roboczych. Natomiast przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.) nie stanowią, że nieobecność opiekuna stażu powinna automatycznie skutkować wyznaczeniem innego nauczyciela do pełnienia tej funkcji lub że po jakimś konkretnym okresie nieobecności w pracy opiekuna stażu należy dokonać zmiany tego opiekuna, ani też nie stanowią, że nieobecność opiekuna przerywa lub wydłuża staż nauczyciela. Z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia ogólnie wynika, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. W związku z tym, że opiekun stażu był nieobecny w pracy (licząc dni robocze) przez ponad 1,5 miesiąca (z 9 miesięcy stażu), raczej należało dokonać zmiany opiekuna stażu. Funkcję tę można było powierzyć nauczycielowi kontraktowemu, jeśli zajmuje stanowisko kierownicze w przedszkolu niepublicznym (art. 9c ust. 4 KN). Natomiast z uwagi na brak wyraźnych regulacji wskazujących, po jakim okresie należałoby wyznaczyć nowego opiekuna w miejsce nieobecnego, gdy sytuacja kadrowa nie pozwoliła na taką zmianę, raczej z tego powodu kurator oświaty nie powinien stwierdzić nieważności nadania stopnia awansu zawodowego (art. 9h ust. 2 KN).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
13.07.2023
Realizuję w placówce niepublicznej (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Większość podopiecznych realizuje 4 godziny terapii w miesiącu. Na każdą godzinę składa się 45 min terapii i w zależności od potrzeb, pozostały czas specjalista wykorzystuje na sporządzenie dokumentacji, rozmowę z rodzicem lub przygotowanie do terapii. Każdą zrealizowaną terapię rejestrujemy w dzienniku elektronicznym w wymiarze 45 min, ponieważ dziennik jest również narzędziem do przygotowania grafików poszczególnych specjalistów. W naszej placówce stworzyliśmy gabinet, w którym specjaliści mają odpowiednie warunki do pracy przy komputerze, dlatego też w sali terapeutycznej nie wykonują pracy biurowo-formalnej czy planu terapii. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do mnie z pismem, w którym prosi o szczegółowy opis organizacji WWR wraz z dołączeniem dokumentacji potwierdzającej ilość zrealizowanych godzin terapii. Wraz z odp. dostarczyłam wydruk z dziennika, w którym jest zarejestrowana każda terapia z podaniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia terapii. Zgodnie ze stanem faktycznym z dziennika wynika, że terapia trwa 45 min. Wobec czego Wydział Edukacji zwrócił się do mnie z kolejnym pismem, tym razem wzywającym do wyjaśnienia, dlaczego terapia trwa 45 min a nie 60 min. Wobec powyższego proszę o interpretację § 6: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu”. Czy organizuję zajęcia prawidłowo? Czy jednak terapia powinny trwać 60 min, a uzupełnianie dokumentacji, rozmowa z rodzicami, przekazywanie zaleceń, często w formie pisemnej i przygotowanie do terapii należy planować po zrealizowaniu 60 min terapii?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych