PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

10.03.2021INNE
Czy państwowa szkoła podstawowa może na zajęciach z podstawy programowej (tj. edukacji wczesnoszkolnej) przeprowadzić cykl spotkań TUS? Czy dzieci nie będą traciły na tym lekcji? Czy rodzice mogą nie zgodzić się na to, aby ich dziecko uczestniczyło w zajęcia TUS? Co w sytuacji, gdy rodzice się nie zgodzą – dziecko wtedy powinno mieć zajęcia z podstawy programowej, czy musi poczekać, aż zajęcia TUS się skończą? 

Publiczna szkoła nie jest uprawniona do organizowania jakichkolwiek dodatkowych, nieobowiązkowych dla uczniów zajęć, podczas gdy zgodnie z planem zajęć jest zobowiązana realizować podstawę programową. Bez zgody rodzica szkoła nie może w ten sposób zmuszać uczniów do udziału w nieobowiązkowych zajęciach. Dyrektor mógłby jedynie czasowo zmienić plan zajęć, aby zajęcia obowiązkowe zostały w pełni zrealizowane według programu nauczania w innym czasie; wówczas i tak dyrektor ma obowiązek zorganizowania opieki dla uczniów mających przerwę pomiędzy zajęciami obowiązkowymi. Zajęcia dodatkowe należy zorganizować dla zainteresowanych rodziców poza czasem obowiązkowych zajęć edukacyjnych – art. 14 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. a, art. 68 ust. 1 pkt 3, art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
13.07.2023
Realizuję w placówce niepublicznej (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Większość podopiecznych realizuje 4 godziny terapii w miesiącu. Na każdą godzinę składa się 45 min terapii i w zależności od potrzeb, pozostały czas specjalista wykorzystuje na sporządzenie dokumentacji, rozmowę z rodzicem lub przygotowanie do terapii. Każdą zrealizowaną terapię rejestrujemy w dzienniku elektronicznym w wymiarze 45 min, ponieważ dziennik jest również narzędziem do przygotowania grafików poszczególnych specjalistów. W naszej placówce stworzyliśmy gabinet, w którym specjaliści mają odpowiednie warunki do pracy przy komputerze, dlatego też w sali terapeutycznej nie wykonują pracy biurowo-formalnej czy planu terapii. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do mnie z pismem, w którym prosi o szczegółowy opis organizacji WWR wraz z dołączeniem dokumentacji potwierdzającej ilość zrealizowanych godzin terapii. Wraz z odp. dostarczyłam wydruk z dziennika, w którym jest zarejestrowana każda terapia z podaniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia terapii. Zgodnie ze stanem faktycznym z dziennika wynika, że terapia trwa 45 min. Wobec czego Wydział Edukacji zwrócił się do mnie z kolejnym pismem, tym razem wzywającym do wyjaśnienia, dlaczego terapia trwa 45 min a nie 60 min. Wobec powyższego proszę o interpretację § 6: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu”. Czy organizuję zajęcia prawidłowo? Czy jednak terapia powinny trwać 60 min, a uzupełnianie dokumentacji, rozmowa z rodzicami, przekazywanie zaleceń, często w formie pisemnej i przygotowanie do terapii należy planować po zrealizowaniu 60 min terapii?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych