PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

23.01.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy w ramach funkcjonowania przedszkola niepublicznego można w okresie wakacyjnym organizować półkolonie dla dzieci spoza przedszkola? Jeśli tak, to jakie warunki należy spełnić?

W czasie przerwy w działalności niepublicznego przedszkola dopuszczalna jest organizacja półkolonii, co wymaga przestrzegania warunków określonych w art. 92a–92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm., oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, Dz. U. z 2016 r., poz. 452. Przede wszystkim należy zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku na karcie wypoczynku co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem; zapewnić: bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku; kadrę wypoczynku w odpowiedniej liczbie, którą stanowią kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1–6 UoSO; dostęp do opieki medycznej; program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności; żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.), jeśli zapewnia je organizator.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych