PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

22.05.2024ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dyrektor niepublicznego zespołu szkół nie jest nauczycielem. Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje osoba z wykształceniem pedagogicznym i odpowiednimi kwalifikacjami tzw. specjalista ds. nadzoru pedagogicznego. Osoba ta zatrudniona jest na stanowisku nauczycielskim , jednak nie realizuje zajęć dydaktycznych. Regulamin Pracy obowiązujący w placówce pozwala zwolnić ją z realizacji pensum. Czy dokonuje tego dyrektor zespołu szkół czy Zarząd stowarzyszenia prowadzący szkoły?Na jaką podstawę prawną należy się powołać? Co powinno zawierać takie pismo?

Zgodnie z art. 62 ust. 1  ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), przedszkolem, szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Jak stanowi ustęp 2 tego przepisu  przedszkolem, szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Osoba niebędąca nauczycielem nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.

Wymienione przepisy ujęte są w rozdziale 3 pr. ośw. o nazwie "Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi" i przyjmuje się, że nie dotyczą przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, które organizują wewnętrzny nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w statucie danego przedszkola, szkoły lub placówki. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w opisanej w pytaniu sytuacji nadzór pedagogiczny może być sprawowany przez dyrektora niepublicznego zespołu szkół lub przez inną osobę zatrudnioną w zespole, co powinno wynikać ze statutu zespołu. Dodatkowo kwestie zwalniania takiej osoby z realizacji pensum też nie są uregulowane w przepisach ogólnych, wobec czego należy szukać odpowiedzi w regulaminie pracy (zarówno co do tego kto dokonuje zwolnienia, jak i co do tego na jakiej podstawie).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych