PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.04.2023ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy niepubliczne placówki takie jak terapeutyczna szkoła podstawowa i niepubliczne terapeutyczne przedszkole mają obowiązek przygotowania arkusza organizacyjnego i czy mają obowiązek przekazywania go do Kuratorium? Czy Kuratorium może zobowiązać niepubliczne placówki do przygotowania takiego arkusza?

Stosownie do art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Natomiast przepis art. 110 ust. 3 Prawa oświatowego stanowi,  że arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Przepis art. 110 ust. 3 Prawa oświatowego znajduje się w Rozdziale 5 ustawy Prawo oświatowe zatytułowanym „Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych”. Oznacza to, że wprost ten przepis stosowany jest tylko do placówek publicznych. Brak jest w rozdziale 8 zatytułowanym „Szkoły i placówki niepubliczne” przepisu, który nakazywałby stosowanie przez odesłanie przepisów dotyczących arkuszy organizacyjnych w stosunku do placówek niepublicznych.

 

Zgodnie z art. 13 Prawa oświatowego na przedszkole niepubliczne nałożono obowiązek stosowania podstawy programowej jaką stosują przedszkola publiczne oraz obowiązek zatrudniania nauczycieli posiadających określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych. Z kolei szkoła niepubliczna, stosownie do art. 14 Prawa oświatowego:

  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
  • realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
  • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty,
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
  • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych,
  • stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.  

 Wśród wskazanych obowiązków placówek niepublicznych nie ma obowiązku sporządzania arkusza organizacyjnego jako dokumentu przedstawiającego liczbę i rozkład godzin zajęć dla poszczególnych oddziałów oraz ich podział pomiędzy nauczycieli danej szkoły. Brak też jest  obowiązku zatwierdzenia takiego arkusza przez kuratorium oświaty. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych