PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.01.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Jeżeli jesteśmy placówką niepubliczną na prawach szkoły publicznej, a w statucie nie mamy awansu zawodowego nauczycieli, co w sytuacji oceny pracy nauczyciela? W szkole zatrudnionych jest dwóch nauczycieli kontraktowych. Drugie pytanie: chcemy założyć klasę SPDZ – co powinien zawierać statut w tej sytuacji i jaka jest procedura postępowania przy zakładaniu takiej klasy?

Nauczyciele niepublicznej szkoły z mocy prawa (czyli bez względu na treść statutu danej szkoły) podlegają ocenie pracy bez względu na wymiar zatrudnienia na zasadach określonych w art. 6a w zw. z art. 91b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm., oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, Dz. U. z 2018 r., poz. 1133 z późn. zm.

W szkole podstawowej specjalnej można utworzyć oddział przysposabiający do pracy, co wymaga dokonania zmiany statutu i określenia organizacji pracy klasy, w razie potrzeby – zatrudnienia dodatkowych wykwalifikowanych nauczycieli, a także dokonania w terminie 14 dni zmiany zgłoszenia szkoły podstawowej do ewidencji wraz z dokumentacją podlegającą zmianie (w szczególności statut, lista nowych nauczycieli wraz z kwalifikacjami), która była składana wraz z pierwotnym wnioskiem o wpis szkoły do ewidencji – art. 169 ust. 14 w zw. z ust. 4, art. 172 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych