PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.02.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy przedszkole niepubliczne może w statucie dowolnie określić liczbę dzieci w oddziale (biorąc pod uwagę wymagania dotyczące przelicznika powierzchni sali)? Czy może dowolnie ustalić (z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków) dowolną liczbę dzieci w oddziale integracyjnym?

W niepublicznych przedszkolach nie obowiązują regulacje § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz. U. z 2017 r., poz. 649 z późn. zm., które określają liczbę uczniów w ogólnodostępnym oraz integracyjnym oddziale publicznego przedszkola. W związku z tym statut danego niepublicznego przedszkola może odmiennie określać liczebność oddziałów, z zachowaniem zasad BHP warunków pobytu i ewentualnie zgodnie z wytycznymi opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej co do możliwości jednoczesnego przebywania w lokalu określonej liczby uczniów – art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d, art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych