PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.05.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Jesteśmy szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej. Jestem dyrektorem pedagogicznym, poza mną szkołą kieruje prezes fundacji. Nasi nauczyciele szkolni pracują zgodnie z kodeksem pracy, w wakacje biorą urlopy lub są w placówce. Chciałabym, aby mogli trochę bardziej w tym czasie wypocząć i żeby w czasie, gdy nie są na urlopach, nie musieli mieć pod opieką uczniów. Pani prezes ma inne zdanie i dzieci mogą przychodzić pod naszą opiekę w trakcie wakacji. To bardzo męczące. Czy mogę powołać się na jakiś przepis, że nauczyciele mogą wykonywać w czasie wakacji inne prace, ale nie opiekuńcze? Jesteśmy szkołą specjalną.

Do nauczyciela zatrudnionego w niepublicznej szkole nie ma zastosowania art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm., który z uwagi na urlop w czasie ferii zwalnia nauczyciela samorządowej szkoły w tym czasie z prowadzenia jakichkolwiek zajęć. Ponadto żaden inny obowiązujący przepis nie zwalnia nauczyciela niepublicznej szkoły z obowiązku powadzenia zajęć z uczniami w czasie ferii. Jeżeli statut konkretnej niepublicznej szkoły wśród postanowień dotyczących organizacji szkoły uprawnia uczniów do korzystania z zajęć na zasadzie dobrowolności w czasie ferii oraz nie przewiduje, że w czasie przypadającym na ferie w publicznych szkołach nauczyciele, którzy nie korzystają z urlopu, nie prowadzą zajęć bezpośrednio z uczniami, nie ma żadnej podstawy prawnej zwalniającej nauczycieli takiej szkoły z pracy z uczniami – art. 172 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm. Istniałaby ona w razie dokonania zmiany statutu szkoły na korzyść nauczycieli przez organ prowadzący – art. 9 § 1 i 2 ustawy Kodeks pracy.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych