PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.05.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy w przypadku rezygnacji słuchacza szkoły dla dorosłych z nauki należy wydać decyzję administracyjną o jego skreśleniu z listy?

Skreślenie z listy słuchaczy ma co do zasady charakter sankcji i następuje jedynie w formie decyzji administracyjnej oraz wyłącznie w przypadkach przewidzianych w statucie danej szkoły (art. 172 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm., wyrok NSA z dnia 4 marca 2015 r., I OSK 2292/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Ponieważ w szkole dla dorosłych nauka nie jest obowiązkowa (art. 35 ust. 1 PO), słuchacz może z niej zrezygnować, a sam termin zakończenia nauki i umowy zawartej ze szkołą (ze skutkiem natychmiastowym albo po upływie okresu wypowiedzenia) jest uzależniony od treści umowy (art. 750 w zw. z art. 746 § 1 i art. 3531 KC). Jeśli statut wymaga skreślenia z listy słuchaczy osoby, która zrezygnowała z nauki, należy wydać taką decyzję – art. 172 ust. 2 pkt 5 PO. W razie braku takiego zapisu wydanie decyzji nie jest konieczne, ponieważ w orzecznictwie podkreśla się, że rozwiązanie stosunku cywilnoprawnego (umowy o edukację) skutkuje również rozwiązaniem stosunku administracyjnoprawnego (postanowienie NSA z dnia 14 października 2015 r., I OSK 2098/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD55170C02; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7C7F5982A9; postanowienie WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2015 r., II SAB/Wa 1039/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7C7F5982A9).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych