PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.05.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Co trzeba zrobić krok po kroku, by utworzyć oddział integracyjny w przedszkolu niepublicznym? Czy można zaznaczyć, o jakie niepełnosprawności chodzi? Czy dziecko sześcioletnie (rocznik 2013) ze spektrum autyzmu, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało do grupy pięcio-, sześciolatków, można w roku szkolnym 2019/2020 cofnąć do grupy pięcio-, czterolatków? Czy dotacja przy oddziale integracyjnym jest inna? Czy można z niej oprócz nauczycieli wspomagających opłacić pomoc nauczyciela na oddziale integracyjnym? Czy nauczyciel prowadzący grupę i mający dodatkowe wykształcenie z terapii pedagogicznej może prowadzić zajęcia z dziećmi mającymi wczesne wspomaganie? Czy oprócz wynagrodzenia stałego jako nauczyciel prowadzący może mieć dodatkowe wynagrodzenie za zajęcia rewalidacyjne?

Utworzenie oddziału integracyjnego wymaga zmiany statutu przedszkola co najmniej w zakresie zadań przedszkola i ich realizacji zwłaszcza w związku z opieką nad uczniami niepełnosprawnymi (można wskazać rodzaj niepełnosprawności), organizacji przedszkola, praw uczniów, obowiązków nauczycieli i ewentualnie także nazwy przedszkola, gdy ma się w niej znaleźć wskazanie funkcjonowania oddziałów integracyjnych – art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 1, 3–4, 9, 12–13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. W oddziale integracyjnym obowiązkowe jest zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego poszczególnych niepełnosprawnych uczniów – § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. z 2017 r., poz. 1578. Konieczne będzie zgłoszenie zmian statutu w gminnej ewidencji oraz złożenie aktualizacji wykazu nowych nauczycieli planowych do zatrudnienia wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji, w terminie 14 dni od ich zaistnienia – art. 168 ust. 4 pkt 4 i 5 i ust. 13 PO.

Dziecko z autyzmem w wieku sześciu lat ma obowiązek realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, jeżeli rodzice nie będą korzystali z odroczenia obowiązku szkolnego, i z tego powodu nie może być cofnięte bez uzgodnień z rodzicami do grupy dzieci w wieku czterech–pięciu lat (art. 31 ust. 2, 4 i 5 PO).

Na oddział integracyjny w przedszkolu nie przysługuje inna dotacja niż na oddział ogólnodostępny, ponieważ dotacja jest przyznawana na każdego ucznia przedszkola; na ucznia niepełnosprawnego dotacja jest wyższa niż na zdrowe dziecko – art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm. Z dotacji naliczonej z tytułu niepełnosprawności uczniów można sfinansować wynagrodzenie pomocy nauczyciela, jeśli uczniowie w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego mają zalecenie pracy z taką osobą – art. 35 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 UoFZO.

Nauczyciel z kwalifikacjami terapeuty pedagogicznego posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – § 15 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz. U. z 2017 r., poz. 1575.

Za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych nauczycielowi może zostać przyznany dodatek, jeśli taki składni wynagrodzenia przewiduje statut, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nauczyciela – art. 9 § 1 i 2, art. 18 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych