PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.08.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Prowadzę niepubliczną policealną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej. Prowadzimy kształcenie m.in. w zawodzie technik weterynarii. Od 1.09.2019 r. kształcenie w tym zawodzie może odbywać się wyłącznie w technikach i w ramach KKZ-u. W statucie mam zapis, iż możemy prowadzić KKZ-y we wszystkich zawodach w których prowadzimy kształcenie (obecnie mamy wszystkie semestry technika weterynarii poza pierwszym, który chcemy rozpocząć w formie KKZ-u ). Zapytałam w wydziale edukacji, czy mogę prowadzić KKZ w zawodzie technik weterynarii, i uzyskałam informację, że nie. Poinformowano mnie, że jedyne rozwiązanie, które umożliwi mi prowadzenie KKZ-u w tym zawodzie, to założenie niepublicznego centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego, które będzie prowadzić ów KKZ. Czy mogę prowadzić KKZ w ramach szkoły policealnej, czy też rzeczywiście powinnam założyć Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego? Z uwagi na to, że szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych wkrótce mają w ogóle przestać istnieć, czy założenie takiego Centrum jest w ogóle możliwe? A może takie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego nie jest traktowane jako szkoła?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316), zawody szkolnictwa branżowego są określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, w tym szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (SP); typ szkoły ponadpodstawowej, w którym może odbywać się kształcenie w danym zawodzie w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia oznaczono znakiem "X", a w przypadku szkoły policealnej wskazano cyfrą arabską długość okresu kształcenia w latach. Technik weterynarii z tabeli w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia nie zawiera ww. oznaczenia jako zawód nauczany od dnia 1.09.2019 r. w szkole policealnej, natomiast może być prowadzony w ramach KKZ. Z kolei art. 117 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. w brzmieniu od 1 września 2019 r. stanowi, że kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła. Stanowisko wydziału edukacji jest więc prawidłowe, ponieważ skoro szkoła policealna od roku szkolnego 2019/2020 nie rozpoczyna kształcenia w zawodzie technik weterynarii, to nie może również prowadzić KKZ w tym zawodzie. Natomiast na podstawie art. 117 ust. 2 pkt 2 PO w brzmieniu od 1 września 2019 r., KKZ mogą również prowadzić publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Ponieważ nie ma co do nich ograniczenia dotyczącego zawodów, jedna z takich niepublicznych placówek może prowadzić KKZ w zawodzie technik weterynarii. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego są dwiema odrębnymi placówkami oświatowymi, ponieważ nie są wymienione w art. 2 pkt 2 w zw. z art. 18 PO jako szkoły, tylko w art. 2 pkt 4 PO. Takie placówki mogą funkcjonować jako niepubliczne, co wprost wynika z art. 117 ust. 2 pkt 2 PO. Od dnia 1 września 2019 r. system oświaty nie przewiduje istnienia placówki typu „centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego”, ponieważ nastąpi zmiana terminologii z dotychczasowego centrum kształcenia praktycznego na centrum kształcenia zawodowego.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych