PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.12.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Proszę o przesłanie wzoru wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego z programu dla szkoły policealnej i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Odpowiednie zapisy w statucie mogą wyglądać następująco:

§ 1. 1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

2. Cele wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego:

 1. przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia lub zmiany zawodu, lub ponownego wyboru zawodu;
 2. przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;
 3. przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifikowania się;
 4. wspomaganie rodziców w planowaniu drogi zawodowej ich dzieci.

3. Szkolne doradztwo realizowane jest w formie:

 1. zajęć z wychowawcą w ramach godziny z wychowawcą;
 2. zajęć z przedsiębiorczości;
 3. spotkań młodzieży z pracownikami urzędu pracy;
 4. indywidualnych bądź grupowych spotkań z pedagogiem, doradcą zawodowym;
 5. spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni;
 6. realizowania programów edukacyjnych, mających na celu uczyć młodzież przedsiębiorczości np. w młodzieżowych mini przedsiębiorstwach tworzonych w szkole we współpracy z międzynarodowymi fundacjami;
 7. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4. Dyrektor powołuje w szkole zespół ds. doradztwa.

5. W skład zespołu wchodzą:

 1. szkolny doradca zawodowy;
 2. pedagog szkolny;
 3. pracownik urzędu pracy – za zgodą swego pracodawcy;
 4. psycholog – pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej – za zgodą swego pracodawcy.

6. Zadania zespołu ds. doradztwa:

 1. systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów na informacje edukacyjne   i zawodowe w zakresie kształcenia i planowania kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 3. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej w szkole;
 4. wspieranie wychowawców w realizacji zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia, planowaniem kariery zawodowej oraz wejściem na rynek pracy;
 5. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;
 6. monitorowanie losów absolwentów.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
23.01.2020
Prowadzę przedszkole niepubliczne od pięciu lat i dwie szkoły podstawowe niepubliczne od dwóch lat. Urzędnik US pouczył mnie, że „patologią” jest to, że wszystkie placówki mam na jednym (swoim) NIP-ie, dodam że na tym samym NIP-ie mojej działalności gospodarczej, którą prowadzę od 12 lat. Idąc śladem porady, w grudniu wyodrębniłam nowe numery NIP dla każdej placówki, pozmieniałam pieczątki, zrobiłam aktualizację w bazie REGON. Mam problem, ponieważ księgowe twierdzą, że o ile składki US będą rozdzielone (względem podziału i przypisania pracowników do placówek), o tyle ZUS nadal będę musiała opłacać z mojej działalności gospodarczej (stary NIP), ponieważ nie mogę zarejestrować się w ZUS-ie jako płatnik składek dla każdej placówki. Powstała wielka niewiadoma, bo pracownicy przydzieleni do placówek pracują np. w szkole, a ZUS mają opłacany z mojej działalności, na którą również muszą pobierać np. zwolnienia lekarskie. Dodatkowo, wiele firm jeszcze nie zmieniło danych w systemie, np. operator komórkowy, płaciłam jedną fakturą, a co rozliczenia dotacji wyliczaliśmy procentowo, ile kosztów będzie dla każdej placówki. Teraz mam obawy, że dopóki nie rozdzielę cesją umowy na cztery podmioty, nie będę mogła rozpisać tego w koszty dotacji. Mam ogromny problem i szczerze mówiąc, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, wyodrębniając nowe NIP-y. Co powinnam teraz zrobić, jak rozliczać koszty dotacji itd.? Czy rzeczywiście nie mogę być z ZUS-u zgłoszona jako kilka podmiotów?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych