PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.04.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Szkoła niepubliczna zaoczna dla dorosłych. Organ prowadzący to dwie osoby fizyczne. Nie mają spółki cywilnej. Pobierają czesne od słuchaczy. Każda odrębnie prowadzi swoją KPIR. Rozumiem, że mogą przychodem z czesnego podzielić się po połowie? Jeśli chodzi o zatrudnienie, to stroną w umowie o pracę powinien być organ prowadzący, a nie szkoła? Jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników, to czy może jedna osoba fizyczna zatrudnić nauczycieli, a druga osoba fizyczna zatrudnić pozostałe osoby (administracja, obsługa specjalista BHP)?

Zasady „dzielenia się” czesnym pobranym od słuchaczy zależą od uzgodnień, jakie w tym zakresie poczyniły osoby prowadzące szkołę; prawnie dopuszczalne jest umówienie się w sprawie podziału po połowie (art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Zasadą jest, że pracodawcą pracowników świadczących pracę w niepublicznej szkole jest organ prowadzący, chyba że w statucie konkretnej szkoły znajdują się wyraźne zapisy, że dana szkoła posiada odrębność organizacyjną i majątkową od organu prowadzącego oraz że szkoła zatrudnia pracowników we własnym imieniu (art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm., art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2006 r., I PK 231/05, OSNP 2007/13–14, poz. 183. W sytuacji podanej w pytaniu osoby prowadzące mogą umówić się, że jedna z nich zatrudnia nauczycieli, a druga pracowników niepedagogicznych, gdy obydwie osoby figurują w ewidencji niepublicznych szkół jako organ prowadzący daną szkołę ( art. 3531 KC).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych