PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.04.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
W dniu 13 stycznia złożyłam statut i inne dokumenty do urzędu miasta, aby założyć przedszkole. W statucie początkowo miałam napisane, że organami przedszkola jest dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców. Przedszkole jest małe i ma dwie grupy po 10 dzieci. Mam tylko jedną nauczycielkę, a drugą jestem sama. Czy w statucie mogę unieważnić zapis o tym, że organami przedszkola jest rada pedagogiczna i rada rodziców? W jaki sposób to zrobić? Czy wystarczy wydrukować nowy statut, czy zrobić rozporządzenie dotyczące wprowadzonych zmian? Przedszkole działa od 1 marca, a przez koranowirusa nie było zebrania z rodzicami. Co zrobić w tej sytuacji z wyborem rady rodziców?

W niepublicznym przedszkolu nie musi działać rada pedagogiczna i rada rodziców, ponieważ żaden obowiązujący przepis (w szczególności rozdziału 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., zatytułowanego „Szkoły i placówki niepubliczne”) nie nakazuje stosowania w niepublicznym przedszkolu regulacji dotyczących tych organów w publicznym przedszkolu, w tym m.in. 69 – art. 73a PO oraz art. 83–84 PO. Osoba prowadząca w każdym czasie może zmienić statut niepublicznego przedszkola, opracowując dokument, w którym zostanie wskazane, które z dotychczasowych postanowień statutu zostają uchylone lub zmienione oraz w jaki sposób (art. 172 ust. 1 PO). Przepisy nie stanowią, że w tym przedmiocie organ prowadzący musi wydać zarządzenie, rozporządzenie lub inny formalny dokument, natomiast jeśli statut tak stanowi, należy wydać wymieniony w nim akt, do którego załącznikiem będą zmiany w statucie. Usunięcie zapisów o radzie rodziców powoduje, że nie powołuje się jej. Następnie dokument obejmujący zmiany statutu (lub tzw. tekst jednolity, czyli cały statut z naniesionymi zmianami) należy złożyć do organu prowadzącego ewidencję niepublicznych przedszkoli wraz z wnioskiem o zmianę wpisu do ewidencji, a więc analogicznie jak przy pierwszym zgłoszeniu placówki do ewidencji; zgłoszenie aktualizacyjne powinno nastąpić w terminie 14 dni od zmiany statutu (art. 168 ust. 13 w zw. z ust. 1 i ust. 4 pkt 4 PO).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych