PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.05.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy mający w swojej strukturze jedną grupę czteroosobową przedszkolną od 6 maja 2020 r. powinien się dla tej grupy otworzyć i czy jeśli w placówce prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju, powinno być od 6 maja prowadzone?

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiają dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast przedszkole nie jest jednostką oświatową odrębną od OREW (§  50 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, Dz.U. z 2017 r., poz. 1606 ze zm.). W związku z tym OREW nie jest uprawniony do rozpoczęcia działalności przedszkolnej od 6.05.2020 r., ponieważ zgodnie z aktualnym stanem prawnym z uwagi na ograniczenie funkcjonowania OREW, placówki te są zamknięte i mają obowiązek prowadzenia działalności w sposób zdalny (lub inny przyjęty sposób) do 24.05.2020 r., zgodnie z § 2 ust. 1a pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych