PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

20.07.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
1. Czy protokoły z egzaminów semestralnych w szkole dla dorosłych trzeba pisać ręcznie? Czy jest dopuszczalne sporządzanie ich komputerowo? 2. Czy nowy przedmiot łacina wprowadzony przez MEN w roku szkolnym 2020/2021 jest obowiązkowy dla liceów dla dorosłych?

Odpowiedź na pyt. 1. Przepisy § 34 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 373) określają jedynie treść i załączniki do protokołu z egzaminu semestralnego. Natomiast ani ww. przepisy wykonawcze, ani art. 44w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481), regulujący zagadnienia dotyczące egzaminu semestralnego, nie określają formy protokołu; dopuszczalne jest więc spisanie jego treści pismem odręcznym, jak i komputerowo.

Odpowiedź na pyt. 2. Łacina nie jest zupełnie nowym przedmiotem w liceum ogólnokształcącym, ponieważ zgodnie z podstawą programową o treści obowiązującej do 31 sierpnia 2020 r. (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie  kształcenia ogólnego dla  ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz.U. z 2018 r., poz. 467) oraz ramowymi planami nauczania stanowiącymi załączniki nr 4 oraz 15 i 16 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie  dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r., poz. 639 ze zm.) język łaciński i kultura antyczna na poziomie rozszerzonym jest jednym z przedmiotów do wyboru w liceum dla młodzieży oraz w liceum dla dorosłych. Od dnia 1 września 2020 r., na skutek zmiany podstawy programowej, przedmiot język łaciński i kultura antyczna będzie możliwy do realizowania również na poziomie podstawowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1248). Nadal nie jest to przedmiot obowiązkowy w liceum (w tym dla dorosłych), co również podkreśla MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/lacina-kultura-antyczna).

 

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych