PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.07.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kształcącego w trybie zaocznym można wyjątkowo na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej przyjąć absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie szkoły podstawowej?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., jako jeden z typów szkół ponadgimnazjalnych wymieniona była trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia dalsze kształcenie, począwszy od klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Z kolei przed 1 września 2012 r. były to szkoły ponadpodstawowe. Aktualnie zgodnie z art. 141 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia, można przyjąć do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Nie jest do tego konieczne podjęcie uchwały rady pedagogicznej, ponieważ nie wynika to z treści ustawy PO. Przepis ten nie rozróżnia prawa rozpoczęcia nauki od II klasy od tego, czy dana osoba ukończyła ZSZ jako szkołę ponadpodstawową, czy jako ponadgimnazjalną. Kandydata można więc przyjąć do II klasy, a rada pedagogiczna nie musi podejmować uchwały, ponieważ nie wymagają tego obowiązujące przepisy.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych