PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.07.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Jaki maksymalny okres może upłynąć, aby słuchacz liceum dla dorosłych, który przerwał naukę, mógł powtórzyć semestr?

Obowiązujące przepisy, w tym ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 nie określają terminu, po upływie którego w związku z przerwą w nauce obowiązkowe byłoby rozpoczęcie jej od nowa w tej samej szkole dla dorosłych. W związku z tym co do zasady może ona zostać podjęta w każdym czasie od semestru programowo wyższego od ostatnio zaliczonego semestru, co może się wiązać z powtarzaniem rozpoczętego niezakończonego semestru nauki. Natomiast ewentualne ograniczenia w tym zakresie może zawierać statut danej niepublicznej szkoły, który reguluje zagadnienia związane z przyjmowaniem do danej szkoły na podstawie art. 172 ust. 2 pkt 7 PO, który może przykładowo stanowić, że po upływie jakiejś liczby lat od przerwania nauki jej wznowienie jest możliwe jedynie od I semestru.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych