PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.08.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy wychowankowie niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (umiarkowani i znaczni ze sprzężeniami) mogą być w jednym oddziale z I i II etapu edukacyjnego, np. dziecko z klasy III i V?

Odpowiedź jest uzależniona od organizacji danego niepublicznego OREW, którą określa statut konkretnej placówki (art. 172 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910). W OREW podstawa programowa jest realizowana w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych oraz grupowych od 2 do 4 osób, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania  dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013 r., poz. 529). Jeśli statut danego OREW nie przewiduje podziału grup (zespołów) rewalidacyjno-wychowawczych według etapów edukacyjnych, to formalnie nie ma przeszkód do udziału w zajęciach grupowych ucznia z III i V klasy, gdy jednocześnie jest to zgodne z ich potrzebami rozwojowymi. Wówczas w drodze analogii należy się kierować zasadami tworzenia grup wychowawczych w OREW, które określa § 52 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1606 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem grupa wychowawcza obejmuje wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. Jeśli natomiast statut OREW nie pozwala na tworzenie grup rewalidacyjno-wychowawczych z różnych etapów edukacyjnych, to nie należy organizować wspólnych zajęć dla dzieci z III i V klasy.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych